Glantschnig Notburga

Friedhof† 03.01.2014 (87 Jahre)